Όροι Χρήσης

Ο διαδικτυακός τόπος easyf.gr είναι ιδιοκτησία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας και ουδεμία σχέση έχει με οποιαδήποτε κερδοσκοπική εταιρία – οργάνωση ή επιχείρηση.

Ο κύριος σκοπός του είναι η ενημέρωση. Ο χρήστης μπορεί να είναι επισκέπτης ή μέλος καθώς και μέλος με ειδικά αξιώματα. Καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης και να προβείτε σε επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων/υπηρεσιών του easyf.gr μόνον εφόσον τους αποδέχεστε πλήρως.

Προβολή Όρων χρήσης ανα άρθρο
 

Τα δικαιώματα επί του περιεχομένου, προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων αρθρογραφίας, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ιστοσελίδας easyf.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν συνόλου ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την easyf.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας easyf.gr.

Η ιστοσελίδα easyf.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στον διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει, όμως, καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους. Η easyf.gr παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις,) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα easyf.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή/και ποινικής, φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) από επισκέπτες/χρήστες/μέλη αυτού του διαδικτυακού τόπου. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο αποτελούν μία προσφορά προς τον χρήστη/επισκέπτη/μέλος του διαδικτυακού τόπου της ιστοσελίδας easyf.gr και γενικά προς όλους τους χρηστές του διαδικτύου.

Ο διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να παράσχει στους χρήστες/επισκέπτες/μέλη των υπηρεσιών του τη δυνατότητα ψηφοφορίας ή/και δημοσκόπησης πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνονται με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων ή/και ατόμων που συμμετέχουν στη δημοσκόπηση καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από την easyf.gr για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία ή/και δημοσκόπηση. Η ιστοσελίδα easyf.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης αυτών των πληροφοριακών δεδομένων και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται η easyf.gr θα αποτελούν πνευματική της ιδιοκτησία. Η easyf.gr καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία ή/και δημοσκόπηση και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας ή/και δημοσκόπησης.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της ιστοσελίδας easyf.gr πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου της easyf.gr.

Ο διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές (links) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μόνο προς πληροφόρηση, για τους οποίους η ιστοσελίδα easyf.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς οι χρήστες/επισκέπτες/μέλη του διαδικτυακού τόπου της easyf.gr αποκτούν πρόσβαση σε αυτές με δική τους ευθύνη.

Η ιστοσελίδα easyf.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου.

Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, η easyf.gr και ο ιδιοκτήτης της, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου. Επίσης, η easyf.gr δεν εγγυάται ότι κάθε σχετικός με αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/επισκεπτών/μελών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

Η χρήση/επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στον διαδικτυακό τόπο, συνιστά έμπρακτη αποδοχή των όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της easyf.gr και του χρήστη/επισκέπτη/μέλους των ιστοσελίδων και υπηρεσιών της και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας αν δεν εκφράζεται εγγράφως και ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου της easyf.gr (για τις υπηρεσίες ενημέρωσης, σχολιασμών, επικοινωνίας, ψηφοφορίας, φόρουμ διαλόγου, ιστολογίου), υπόκεινται στον ν. 2472/97 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και στο ν. 2774/99 «για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα» και στις οδηγίες του ευρωπαϊκού δικαίου (95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της επικοινωνίας και της εξυπηρέτησής της. Διαφυλάσσεται το απόρρητο του περιεχομένου τους. Δεν διαβιβάζονται και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους – με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η διαβίβαση ή η κοινοποίηση επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου. 

Εκτός αν άλλως ορίζεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, οι παραπάνω όροι προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους. 

Απαγορεύεται η δημιουργία περισσότερων του ενός λογαριασμού πρόσβασης. Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί διπλή εγγραφή το μέλος θα διαγράφεται αυτόματα και χωρίς ειδοποίηση. 

Επιτρέπεται με αποκλειστική δική σας ευθύνη η δημοσίευση προσωπικών ευαίσθητων δεδομένων, όπως διευθύνσεων, τηλεφώνων και λοιπών στοιχείων τα οποία αν βρεθούν στη διάθεση κακόβουλων ανθρώπων ενδέχεται να σας βλάψουν. 

Απαγορεύεται η σύνταξη μηνυμάτων σε Greeklish (Ελληνικά με Λατινικούς χαρακτήρες). Αν δε γνωρίζετε Ελληνικά χρησιμοποιείστε ιστοσελίδες της δικής σας γλώσσας, συμπεριλαμβανομένης και της Greeklish η οποία δεν έχει καμιά θέση στη παρούσα Ελληνική ιστοσελίδα. 

Απαγορεύονται οι αναρτήσεις μηνυμάτων – σχολίων για παράνομο λογισμικό, λογισμικό εξουδετέρωσης προστασίας, ή αναφέρονται σε παράνομη απόκτηση προστατευμένου περιεχόμενου. 

Απαγορεύονται οι αναρτήσεις σχολίων και μηνυμάτων που έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία έριδων / κακής ατμόσφαιρας στο χώρο. Σεβαστείτε όλα τα μέλη και τους χρήστες ακόμη κι αν διαφωνείτε. Σεβαστείτε όλα τα πρόσωπα φυσικά ή νομικά ακόμη κι αν σας έχουν βλάψει. 

Απαγορεύονται οι ύβρεις, οι συκοφαντικές δυσφημίσεις, οι κατηγορίες άνευ αποδεικτικών στοιχείων, οι επιθέσεις σε ατομικό ή φυλετικό επίπεδο, οι πολιτικοί ή θρησκευτικοί προσηλυτισμοί, το άσεμνο και ανήθικο ή σεξουαλικό περιεχόμενο, παντός είδους αναφορά ή παραπομπή σε sites με πορνογραφικό περιεχόμενο, διαφημίσεις ή προωθήσεις προϊόντων, πυραμίδες και άλλες απάτες, οι εκβιασμοί και γενικώς ότι δια του γραπτού λόγου, παραβιάζει το ποινικό και αστικό δίκαιο. Τα παραπάνω ισχύουν και για την αρθρογραφία που τυχόν αποστέλλεται. Με κάθε παραβίαση των όρων αυτών τα σχόλια θα διαγράφονται όπως και ο χρήστης αν είναι μέλος, ενώ όλα τα στοιχεία θα γίνονται διαθέσιμα στις αρχές που είναι υπεύθυνες για τυχόν ποινικές κυρώσεις, σε περιπτώσεις που αυτό ζητηθεί από αυτές. 

Τα εγγεγραμμένα Μέλη που τυγχάνουν και επίσημα Μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας, είτε φέρουν την επαγγελματική ιδιότητα οποιασδήποτε μορφής κρατικού λειτουργού, δεν εξαιρούνται από τους όρους και κανόνες χρήσης ή τις κυρώσεις που επιφέρουν τυχόν παραβιάσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας από μέρους τους. Συνεπώς, σημειώνεται ότι, τα σχόλια, οι αναρτήσεις, τα άρθρα και συνολικά η δράση τους, θα κινείται μέσα στα πλαίσια της δεοντολογίας που τους ορίζει η επαγγελματική τους ιδιότητα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα υποστούν τη διαγραφή τους από Μέλη αυτής της ιστοσελίδας αλλά και τυχόν ποινικές κυρώσεις εάν αυτές προκύψουν. Πέραν αυτών των όρων και κανόνων, δεν θα υπάρξει άλλη προειδοποίηση. Η τήρηση αυτών των όρων, απαιτείται με αυστηρότητα, κυρίως διότι η ιστοσελίδα προσφέρει τη δυνατότητα συζητήσεων από τα Μέλη της και για να επιτευχθούν αυτές οι συζητήσεις ομαλά και χωρίς διενέξεις, τα Μέλη οφείλουν να σέβονται το χώρο και τους αναγνώστες τους. 

Τα Μέλη δεν υποχρεούνται να εγγράφονται με το αληθινό Ονοματεπώνυμό τους, ωστόσο Μέλη που δεν διαθέτουν ταυτότητα και φέρουν μόνο ψευδώνυμο, δεν έχουν δικαίωμα να αρθρογραφούν, παρά μόνο να σχολιάζουν εντός των πλαισίων των όρων και κανόνων χρήσης. 

Τα Μέλη μετά την εγγραφή τους, για να αποκτήσουν ειδικά δικαιώματα (συντάκτες άρθρων – δημιουργία άλμπουμ) πρέπει πρώτα να επικοινωνήσουν με το διαχειριστή για να διαπιστωθεί αυτοπροσώπως η ταυτότητά τους και οι γνώσεις τους όσο αφορά τη χρήση των διαχειριστικών λειτουργιών της ιστοσελίδας και μετά θα κριθεί αν θα τους δοθεί η έγκριση. Υλικό προς δημοσίευση ωστόσο, μπορούν όλοι να καταθέτουν σε ψηφιακή μορφή, στα γραφεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας, είτε για να δημοσιευτούν από κάποιον συντάκτη είτε για να δημοσιευτούν από τον συντάκτη για λογαριασμό τους, εφόσον όμως έχουν κανονικά λογαριασμό Μέλους σε αυτήν την ιστοσελίδα. Άρθρα με περιεχόμενο εντελώς άσχετο με το αντικείμενο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας δε θα δημοσιευτούν. 

Σε περίπτωση που κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα είτε αυτό αφορά κάποια παραβατική συμπεριφορά Μέλους, είτε κείμενο ή φωτογραφία που τον βλάπτει παραβιάζοντας τους νόμους, οφείλει πρώτα να επικοινωνήσει με τη διαχείριση η οποία αφού κρίνει, θα προβεί στις ανάλογες ενέργειες (αφαίρεση – διόρθωση). Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν το πρόσωπο αυτό προχωρήσει σε άλλες ενέργειες χωρίς να επικοινωνήσει με τη διαχείριση, απαλλάσσει αυτομάτως την ιστοσελίδα από οποιαδήποτε νομική ή ποινική ευθύνη αν η ίδια έχει συμμετοχή σε αυτό που της καταλογίζεται, καθώς και το οποιοδήποτε Μέλος συντάκτη, σχολίου ή άρθρου. 

- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Τα νέα Μέλη που εγγράφονται είτε με πρόσκληση είτε χωρίς πρόσκληση αν αυτό επιτρέπεται, υποχρεούνται να δηλώσουν ονοματεπώνυμο όπως και να ενημερώσουν άμεσα είτε με προσωπικό μήνυμα είτε από την φόρμα επικοινωνίας την διαχείριση αναγράφοντας το πραγματικό τους επώνυμο και τον αριθμό μητρώου τους (αν υπάρχει) καθώς και την ιδιότητά τους και το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον οποίο εγγράφηκαν. Σε αντίθετη περίπτωση, η διαχείριση θα προχωρά σύντομα σε διαγραφή του Μέλους (εντός 48 ωρών) ανεξαρτήτως με ποιο τρόπο έχει γίνει η εγγραφή. Τα στοιχεία από τη στιγμή που θα γνωστοποιηθούν στη διαχείριση δε θα δημοσιευτούν, το Μέλος μπορεί να διατηρήσει την ανωνυμία του συνεχίζοντας να χρησιμοποιεί κάποιο ψευδώνυμο. Για να εγγραφείτε αυτη τη στιγμή στην ιστοσελίδα easyf.gr, πρέπει να λάβετε πρόσκληση εγγραφής νέου μέλους. Για να μπορέσετε να λάβετε τη πρόσκληση, μεταβείτε στην σελίδα επικοινωνίας ΕΔΩ και ζητήστε με το μήνυμά σας να σας αποσταλεί ο σύνδεσμος για την εγγραφή σας. 

 

<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x70qyn2" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>